fbpx

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website.

Copyright
Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal, zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van Brand Solutions is ten strengste verboden.

Toegang en gebruik van de Brand Solutions website
Door de website van Brand Solutions te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

Brand Solutions besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. Toch kan Brand Solutions noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

In geen geval kan Brand Solutions aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Brand Solutions.

Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. Brand Solutions maakt gebruik van leadadvertenties via social media welke niet gericht worden aan minderjarigen. Mocht u via leadadvertenties op deze website belanden verklaart u hierbij dat u 18 jaar of ouder bent.

Zorgvuldig gebruik en voor eigen risico
Het gebruik van de website van Brand Solutions brengt ook verantwoordelijkheden van de gebruiker met zich mee.

Brand Solutions zal zich inspannen om bijdragen van bezoekers die in strijd zijn met de genoemde regels te weren. Bij herhaald misbruik van de reactie-mogelijkheid zal degene die de berichten heeft geplaatst, tijdelijk dan wel blijvend worden geweerd. Over de beslissingen die we genomen hebben, gaan we niet in discussie.

Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uw uitlatingen en u vrijwaart ons tegen claims van derden verband houdende met uw uitlatingen en/of uw gebruik van de (informatie op de) website. Toegang tot en gebruik van de website is voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website.

Brand Solutions behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden.

Privacy
Brand Solutions gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de werkzaamheden van Brand Solutions. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Brand Solutions B.V., Nieuwe Kerkhof 10/1, 9712PV Groningen t.a.v. Privacy Officer

De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan de Brand Solutions haar website en dienstverlening verbeteren.